Skupina "B"

Řidičský průkaz skupiny "B"

Co mohu řídit:

 • Motorová vozidla s výjimkou vozidel uvedených u skupin AM, A1, A2, A, B1, jejichž největší povolená hmotnost nepřevyšuje 3500 kg, určená pro přepravu nejvýše 8 osob kromě  řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti:
  • nepřevyšující 750 kg
  • převyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy nepřevyšuje 3 500 kg
 • Vozidla zařazená do skupiny A1 s automatickou převodovkou
 • Vozidla zařazená do skupiny B1, tedy i tříkolová vozidla zařazená do skupiny A1.
 

Jak se přihlásím do autoškoly

Tiskopisy Žádost o přijetí k výuce a výcviku i Lékařský posudek Vám rádi poskytneme i v naší kanceláři.
 

Kdy nejdříve se přihlásit

 • Přihlásit do kurzu se můžete již 18 měsíců před dovršením osmnáctých, resp. sedmnáctých narozenin.
 • Z praktického hlediska doporučujeme nejdříve 6 měsíců před dovršením požadovaného věku.
 

Zahájení kurzu a organizace výuky a výcviku

 • Zahájení kurzu a následná výuka je vedena individuální formou, dle Vašich časových možností a rozvrhu v učebním plánku, který obdržíte při prvním kontaktu s námi.
Minimální rozsah individuální výuky v počtu hodin:

5 hodin: předpisy o provozu vozidla

1 hodina: ovládání a údržba vozidla

3 hodiny: teorie a zásady bezpečné jízdy

1 hodina: zdravotnická příprava

1 hodina: opakování

 • Plánování jízd bude opět na Vás. Rádi se přizpůsobíme Vašim časovým možnostem, jízdy mohou probíhat i o víkendech. Samozřejmostí je určení si místa zahájení a ukončení jízd. Po celou dobu výcviku máte k dispozici svého pana učitele, který Vás provede nejen jízdami, ale i závěrečnou zkouškou.
Minimální rozsah praktického výcviku v počtu hodin:

28 hodin: jízdy

2 hodiny: praktický výcvik údržby

4 hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy
 

Délka trvání kurzu

 • Délku a čas výcviku se snažíme přizpůsobit především časovým možnostem a potřebám žáka. 

 Úhrada kurzu

 • Hotově v kanceláři autoškoly
 • Převodem (číslo účtu Vám rádi poskytneme)

Závěrečná zkouška

 • Termín závěrečné zkoušky si dohodnete tak, aby přímo navazoval na ukončení výcviku a aby mezi poslední jízdou a zkouškou nebyla výrazná prodleva.
Závěrečná zkouška se skládá z:
 • testu o pravidlech provozu na pozemních komunikacích a zdravovědy
Test je složen z 25 otázek, na které máte 30 minut. Je v elektronické podobě. Možnost vyzkoušet si bezplatně testy je na stránkách Ministerstva dopravy ČR: https://etesty2.mdcr.cz
 • jízdy
Při závěrečné zkoušce z jízdy je přítomen pan učitel, který Vás provázel výcvikem, a ve vozidle autoškoly, v němž jste výcvik absolvovali. Při zkoušce je navíc přítomen zkušební komisař příslušného Magistrátu města. Zkouška trvá nejméně 30 minut.
 

Kde mám být v den zkoušky a co si vzít s sebou:

 • v den zkoušky se nejpozději v 7:15 hodin dostavíte do zkušební místnosti Magistrátu města Pardubic, která se nachází v budově na adrese: 17. listopadu 303, Pardubice v 1. patře
 • nezapomenete na občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti (např. cestovní pas)
 • doklad o zaplacení zkoušky, který musí být zaplacen nejpozději den před zkouškou v pokladně Magistrátu města Pardubic na nám. Republiky (hotově nebo platební kartou); případně je možno poplatek uhradit i ve zkušební místnosti v den zkoušky - pouze platební kartou!
 • poté, co napíšete test, vrátíte se do autoškoly, kde počkáte na svoji závěrečnou jízdu
 • pokud bude vaše zkouška úspěšná, dostanete zpět Vaši žádost a lékařský posudek. S těmito dokumenty se dostavíte na příslušný úřad (např. Magistrát města Pardubic), kde si zažádáte o vystavení ŘP. Správní poplatek činí 200,- Kč.
  

Jak postupovat, pokud mám cizí státní příslušnost:

1. přihlášení do autoškoly:
2. závěrečná zkouška:
 • k závěrečné zkoušce je potřeba přinést doklad totožnosti a doložit místo obvyklého pobytu v ČR 
 • ke zkoušce je možno zajistit si na vlastní náklady služby soudního tlumočníka
3. podmínky vydání řidičského průkazu:

Pro vydání řidičského průkazu je cizinec povinen prokázat se dokladem totožnosti (např. cestovní pas, povolení k pobytu) a doložit místo obvyklého pobytu, neboli místo, kde se cizinec zdržuje a bydlí alespoň 185 dní v roce. Obvyklý pobyt lze doložit pomocí jednoho z následujících dokumentů:
 • potvrzení o přechodném pobytu: Osvědčení o registraci nebo Povolení k pobytu
 • potvrzení o studiu
 • nájemní smlouva k nemovitosti
 • výpis z katastru nemovitostí potvrzující vlastnická práva k nemovitosti
 • potvrzení o zaměstnání nebo výpis z živnostenského rejstříku

Lhůta 185 dní pobytu neplatí pro zahájení výuky a výcviku. Autoškolu můžete absolvovat, ale řidičský průkaz Vám bude vydán až po půl roce úředně prokazatelného pobytu na území ČR.