Skupina "A2"

Řidičský průkaz pro skupinu "A2"

Co mohu řídit

 • motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj s výkonem motoru nejvýše 35 kW a s poměrem výkonu a hmotnosti nejvýše 0,2 kW/kg, které nebyly upraveny z motocyklu s více než dvojnásobným výkonem
 • opravňuje také k řízení vozidel zařazených do skupiny A1
 
CENÍK KURZŮ PRO MOTOCYKLY NAJDETE NA STRÁNKÁCH: www.motoskola-pardubice.cz

Jak se přihlásím do autoškoly

Tiskopisy Žádost o přijetí k výuce a výcviku i Lékařský posudek Vám rádi poskytneme i v naší kanceláři
 

Kdy nejdříve se přihlásit a podmínky pro získání ŘP

Kdy se nejdříve mohu přihlásit
 • přihlásit do kurzu se můžete již 18 měsíců před dovršením 18 narozenin
 • z praktického hlediska doporučujeme nejdříve 6 měsíců před dovršením požadovaného věku
Podmínky pro získání řidičského průkazu
 • věk 18 let
 • platná lékařská prohlídka
 • úspěšná závěrečná zkouška v autoškole
 • obvyklé bydliště na území České republiky nebo studium v ČR alespoň 6 měsíců
 • nesmí mít zákaz řízení motorových vozidel nebo nesmí mít 12 bodů,
 • ministerstvo udělí výjimku z podmínky věku pro držitele licence motoristického sportovce, pouze pro jízdu při sportovní soutěži
 

Zahájení kurzu a organizace výuky a výcviku

 • Zahájení kurzu a následná výuka je vedena individuální formou, dle Vašich časových možností a  dle rozvrhu v učebním plánku, který obdržíte při prvním kontaktu s námi nebo jej najdete na našich webových stránkách: https://www.autoskola-jeka.cz/ucebni-plan

1. Žadatel je již držitelem řidičského oprávnění skupiny A1 alespoň 2 roky.
Minimální rozsah individuální výuky v počtu hodin

Teorie není povinná
 
2. Žadatel není vůbec držitelem řidičského oprávnění skupiny A1
Minimální rozsah individuální výuky v počtu hodin

4 hodiny předpisů o provozu vozidla1 hodina: Ovládání a údržby vozidla

2 hodiny teorie řízení a zásad bezpečné jízdy

1 hodina zdravotnické přípravy

1 hodina opakování

3. Žadatel je držitelem řidičského oprávnění skupiny A1 méně než 2 roky.
Minimální rozsah individuální výuky v počtu hodin

2 hodiny předpisů o provozu vozidla

1 hodina ovládání a údržby vozidla

1 hodina teorie řízení a zásad bezpečné jízdy

1 hodina zdravotnické přípravy

1 hodina opakování
 
 • Jízdy zahajujeme na motocvičišti, které je z našich zkušeností pro žáky přínosnější než trenažér, s kterým se ještě mohou setkat v některých autoškolách.
 • Ke každému žákovi přistupujeme individuálně a se snahou, aby pro něj byla jízda co nejvíce pohodová a klidná, bez zbytečného stresu. 
 • Délka trvání jedné vyučovací hodiny hodiny je 45 minut. Většinou se spojují  dvě hodiny v jednu jízdu, která tedy trvá celkem 90 minut. Termíny jízd si každý žák plánuje přímo se svým panem učitelem s ohledem na své časové možnosti, kterým se rádi přizpůsobíme. Jízdy mohou probíhat i o víkendech, vždy dle domluvy s panem učitelem. Samozřejmostí je určení si místa zahájení a ukončení jízd. Po celou dobu výcviku máte k dispozici svého pana učitele, který vás provede nejen jízdami, ale i závěrečnou zkouškou.

1. Žadatel je již držitelem řidičského oprávnění skupiny A1 alespoň 2 roky.
Žadatel se může podrobit výcviku v rozsahu, jaký si dohodne s autoškolou (zkouška není podmíněna absolvováním cvičných jízd v autoškole). Žadatel je povinen absolvovat pouze doplňovací zkoušku, která se provede ve stejném rozsahu a stejným způsobem jako zkouška z praktické jízdy podle § 42 zákona č. 247/2000 Sb.
 
2. Žadatel není vůbec držitelem řidičského oprávnění skupiny A2.
Minimální rozsah praktického výcviku v počtu hodin

13 hodin jízd

1 hodina praktického výcviku údržby

4 hodiny praktického výcviku zdravotnické přípravy

3. Žadatel je držitelem řidičského oprávnění skupiny A1 méně než 2 roky:
Minimální rozsah praktického výcviku v počtu hodin

7 hodin jízd

1 hodina praktického výcviku údržby

2 hodiny praktického výcviku zdravotnické přípravy
 

Délka trvání kurzu

 •  Délku a čas výcviku se snažíme přizpůsobit především časovým možnostem a potřebám žáka. 

 Zaplacení kurzovného

 • Hotově v kanceláři autoškoly
 • Převodem (číslo účtu Vám rádi poskytneme v kanceláři autoškoly)

Závěrečná zkouška

 • Termín závěrečné zkoušky si dohodnete tak, aby přímo navazoval na ukončení výcviku a aby mezi poslední jízdou a zkouškou nebyla výrazná prodleva.
Závěrečná zkouška se skládá z:
 • testu o pravidlech provozu na pozemních komunikacích a zdravovědy
Test je složen z 25 otázek, na které máte 30 minut, a je v elektronické podobě. Možnost vyzkoušet si bezplatně testy je na stránkách Ministerstva dopravy https://etesty2.mdcr.cz

 • jízdy
První část se odehraje na cvičišti, kde bude muset žák prokázat, že je schopen dostatečně zvládat stroj dokonce i v krizových situacích. Komisař bude hodnotit úhybný manévr před překážkou, brzdění, slalom a také manipulaci s motorkou. 

Poté žák absolvuje zkoušku v běžném provozu. Zkušební komisař a pan učitel jej následují v doprovodném automobilu.

Kde mám být v den zkoušky a co si vzít sebou

 • v den zkoušky se nejpozději v 7:15 hodin dostavím do zkušební místnosti Magistrátu města Pardubic, která se nachází v budově na adrese: 17. listopadu 303, Pardubice v 1. patře
 • nezapomenu na občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti
 • doklad o zaplacení zkoušky, který musí být zaplacen nejpozději den před zkouškou v pokladně Magistrátu města Pardubic na nám. Republiky (hotově nebo platební kartou); případně je možno poplatek uhradit i ve zkušební místnosti v den zkoušky - pouze platební kartou!
 • poté, co napíšete test, vrátíte se do autoškoly, kde počkáte na svoji závěrečnou jízdu
 • pokud bude vaše zkouška úspěšná, dostanete zpět vaši žádost a lékařský posudek. S těmito dokumenty se dostavíte na příslušný úřad (např. Magistrát města Pardubic), kde si zažádáte o vystavení ŘP. Správní poplatek činí 200,- Kč
 

Jak postupovat, pokud mám cizí státní příslušnost

 1. přihlášení do autoškoly:

2. závěrečná zkouška:

 • k závěrečné zkoušce je potřeba přinést doklad totožnosti a doložit místo obvyklého pobytu v ČR 
 • ke zkoušce je možno zajistit si na vlastní náklady služby soudního tlumočníka

3. podmínky vydání řidičského průkazu:

Pro vydání řidičského průkazu je cizinec povinen prokázat se dokladem totožnosti (např. cestovní pas, povolení k pobytu) a doložit místo obvyklého pobytu, neboli místo, kde se cizinec zdržuje a bydlí alespoň 185 dní v roce. Obvyklý pobyt lze doložit pomocí jednoho z následujících dokumentů:
 • potvrzení o přechodném pobytu: Osvědčení o registraci nebo Povolení k pobytu
 • potvrzení o studiu
 • nájemní smlouva k nemovitosti
 • výpis z katastru nemovitostí potvrzující vlastnická práva k nemovitosti
 • potvrzení o zaměstnání nebo výpis z živnostenského rejstříku

Lhůta 185 dní pobytu neplatí pro zahájení výuky a výcviku. Autoškolu můžete absolvovat, ale řidičský průkaz Vám bude vydán až po půl roce úředně prokazatelného pobytu na území ČR.