L17

ŘIDIČEM JIŽ OD 17 LET POD DOHLEDEM MENTORA

Novela Zákona o silničním provozu č. 361/2000 Sb. účinná od 1. 1. 2024 umožňuje řídit vozidlo po absolvování autoškoly a závěrečné zkoušky řidičům již od 17 let pod dohledem mentora.

Zásadní podmínky L17 pro řidiče L17:

- žadatel musí absolvovat standardní výuku a výcvik v autoškole identickou s běžným žadatelem, ale s možností zahájení výuky a výcviku o rok dříve.
- žadatel v režimu L17 může absolvovat závěrečnou zkoušku a získat řidičské oprávnění skupiny B již od věku 17 let
- mladý řidič do 18 let smí řídit pouze pod dohledem konkrétního zkušeného řidiče, který je zapsán v registru řidičů jako jeho mentor. Řídí-li sedmnáctiletý řidič motorové vozidlo zařazené do skupiny B, mentor je povinen sedět na sedadle vedle řidiče, sledovat situaci v provozu na pozemních komunikacích a chování řidiče a v případě potřeby poskytnout řidiči radu.
- řidič L17 může mít maximálně 4 mentory

Zásadní podmínky L17 pro mentory:

- mentor získal řidičské oprávnění pro skupinu B před více než 10 lety
- mentor je posledních 5 let nepřetržitě držitelem řidičského oprávnění pro skupinu B
- v posledních 5 letech mentor nepozbyl právo k řízení motorového vozidla na území ČR a nebyl ve výkonu správního trestu nebo trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel, jde-li o držitele řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu podle par. 104 odst. 2 písm. b), c) nebo d)
- mentor nemá zadržený řidičský průkaz
- mentor nemá v bodovém hodnocení zaznamenán žádný bod
- mentor musí být zapsán v Evidenční kartě řidiče L17

Povinnosti mentora jsou podobné povinnostem učitele v autoškole:
- nesmí být pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek; má povinnost podrobit se vyšetření ke zjištění ovlivnění alkoholem a jinými návykovými látkami
- je povinen sedět vedle řidiče, věnovat se situaci v provozu a sledovat chování řidiče
- jeho schopnost k výkonu činnosti mentora nesmí být snížena v důsledku zdravotního stavu, nemoci atd.

Je třeba si uvědomit, že mentor není pasivním spolujezdcem, ale musí dohlížet na mladého řidiče a v případě potřeby mu dávat pokyny. Při případném vzniku dopravní nehody se bude zkoumat, zdali mentor své povinnosti nezanedbal. V případě pochybení mentora je možné udělit sankci i jemu.

Více info na www.autoskolaL17.cz a v učebnici Nová autoškola (nakl. Vogel).